Bạn Hữu

               

Tứ Hải Giai Huynh Đệ       

Ghi Chú: Trang web này lập ra để thể hiện tinh thần thân hữu của Hội Cựu Học Sinh Trung Thu với xă hội, cộng đồng; thắt chặt t́nh thân với những tổ chức và web sites bạn.  HCHS cố gắng chọn lọc những web sites phù hợp với chủ trương phi chính tri, tôn giáo, đảng phái, thương mại của Hội.  Tuy nhiên, HCHS không chịu trách nhiệm về nội dung của những web sites này.


HCHSTT chân thành cám ơn những web sites bạn đă cho phép sự hiện diện trên trang web Trung Thu.

Questions / Comments: email to trungthu@trungthu.us
Last updated: 04/28/07