Bí Quyết Sng Lâu

 

Bs. T Quc Lc

LTS. GS T Quc Lc là mt người M gc Hoa. Ông đă tng làm vic cho

T chc y tế thế gii (WHO) nhiu năm. Mi đây ông được B y tế Trung

Quc mi v Bc Kinh nói v sc khe. Bài nói ca ông được công chúng

hoan nghênh và đă được đăng ti trên nhiu t báo ca Trung Quc.

Hin nay tuyt đi đa s là chết v́ bnh, rt ít người b chết v́ già.

L ra phi tuyt đi đa s chết v́ già, c̣n thiu s chết v́ bnh.

Hin tượng cc kỳ bt b́nh thường này đ̣i hi chúng ta phi mau chóng

sa cha. Gn đây Liên hip quc biu dương nước Nht Bn v́ tui th

ca h đt quán quân thế gii. Tui th trung b́nh n gii ca h

87.6 ; c̣n Trung Quc chúng ta thp k 50 là 35 tui, thp k 60 là

57 tui, hin nay là 67.88 tui; kém Nht Bn đúng 20 tui.

Kinh nghim ca Nht Bn là ly xă khu làm đơn v, mi tháng ging bài

mt ln v sc khe, ai không đến nghe th́ phi hc bù. Chúng ta không

có chế đ đó, ai mun nghe th́ nghe, không nghe th́ thôi. Sau khi v

nước, tôi có hi nhiu người rng nên sng bao lâu ? Có người bo tôi

50 - 60 tui là tm được ri, điu này chng t tiêu chun ca chúng

ta quá thp. Đi b phn h không biết ǵ đến gi ǵn sc kho, sng

được sao hay vy, vn đ rt nghiêm trng. Tôi đă công tác bnh vin

40 năm, tuyt đi b phn người chết bnh là rt đau kh. Tôi đến đây

mc đích rơ ràng, tôi được s u thác ca khoa hc, tuân theo ch́ th

ca b y tế, mong rng mi người đu coi trng công tác gi ǵn sc

kho.

Tht ra trên thế gii, người ta hp Vic-to-ri-a có ra mt tuyên

ngôn, tuyên ngôn này có 3 cái mc. Mc th nht gi là ăn ung cân

bng, th hai là vn đng có o-xy, th ba gi là trng thái tâm lư.

1. ĂN UNG CÂN BNG

Có l có người t lâu nghĩ rng gi ǵn sc kho th́ có ǵ mà phi

nghe, li chng qua là ng sm dy sm là kho ch ǵ. Tôi xin thưa

vi bn, thi nhà Đường th́ có th nói vy, ch ngày nay nói vy th́

cc kỳ thiếu hiu biết, có nhiu điu đă thay đi. Nói ăn ung cân

bng, có hai chuyn là ăn và ung.

Trước hết nói v ung.

Khi Đi Hc Bc Kinh, tôi hi sinh viên: Đ ung nào tt nht? Sinh

viên đng thanh tr li: Côca cola, Côca cola, M không tha nhn,

quc tế cũng không tha nhn, nó ch́ có th gii khát, ch không có

bt c tác dng nào cho gi ǵn sc kho. Sn phm bo v sc kho

ǵ, mi người nên biết, nó phi có kh năng cha bnh. Cho đến bây

gi, tuyt đi b phn người Trung Quc chúng ta c̣n chưa biết thế nào

là sn phm bo v sc kho. các hi ngh quc tế người ta đă đnh

nghĩa ra 6 loi đ ung bo v cho sc kho: trà xanh, rượu vang đ,

sa đu nành, sa chua (người ta không nói đến sa ḅ nói chung, bn

nên chú ư), canh xương, canh nm.

- V́ sao nói canh nm ? V́ canh nm có th nâng cao công năng min

dch. Mt văn pḥng luôn có người b cm, có người không m bao gi,

v́ sao vy? V́ công năng min dch khác nhau. Ung canh nm có th

nâng cao sc min dch, cho nên đó là sn phm gi ǵn sc kho.

- V́ sao nhc đến canh xương? Trong canh xương có cht uyn giao (mt

cht keo), uyn giao kéo dài tui th, cho nên hin nay trên thế gii

các nước đu có ph canh xương nhưng Trung Quc chưa có. Chúng tôi đă

điu tra, gn đây các thành ph Tô Châu, Nam Kinh có ri, Bc Kinh

vn chưa có. Cho nên dng coi thường canh xương, nó có th kéo dài

tui th v́ có uyn giao.

- V́ sao nhc sa chua? V́ sa chua cân bng vi khun. Nói cân bng vi

khun được duy tŕ có nghĩa là vi khun có ích th́ sinh trưởng, vi

khun có hi th́ tiêu dit, cho nên ăn sa chua th́ có th ít mc

bnh. Châu Âu, sa chua rt ph biến, nhiu cô gái chúng ta thích ăn

sa chua, nhưng h không hiu v́ sao. Chúng tôi rt ly làm l, lượng

tiêu th sa chua Trung Quc rt thp, c̣n lượng tiêu dùng sa ḅ

th́ rt ln. Bn thân sa ḅ, chúng tôi không ph nhn tác dng ca nó

nhưng nó kém xa sa chua.

- V́ sao ung trà xanh? Ngày nay rt nhiu người biết ung trà, nhưng

thanh niên ít ung. V́ sao trà xanh có tác dng bo v sc kho?

Nguyên nhân trong trà xanh có cha cht trà dà phân, mà trà dà phân có

th chng ung thư. Nht Bn làm tng điu tra rt tt. Sau tng điu

tra, người trên 40 tui chng ai không có tế bào ung thư trong cơ th.

V́ sao có người mc ung thư, có người không? Điu này có liên h đến

vic ung trà xanh. Nếu anh ung mi ngày 4 chén trà xanh, th́ tế bào

ung thư không b chia ct, mc dù có chia ct cũng mun li 9 năm tr

lên. Cho nên Nht Bn, hc sinh tiu hc hng ngày đi hc đu ung

mt chén trà xanh.

Th hai xin chú ư, trong trà xanh có cha fluor, nó chng nhng có th

làm bn răng mà c̣n cha được sâu răng, dit vi khun. Sau ba ăn 3

phút, đm khun răng đă xut hin. Hin nay rt nhiu người chúng ta

không có răng tt, chng nhng không súc ming bng nước trà, mà nước

trng cũng không. V́ thế có người 30 tui đă bt đu rng răng, 50

tui th́ rng hết.

Th ba bn thân trà xanh cha cht trà cam ninh, cht này nâng cao đ

bn huyết qun, khiến huyết qun khó v. Rt nhiu người b mch máu

năo bt ng đến Bc Kinh cha, trong bnh vin c 4 người chết là có

mt người b xut huyết năo. Xut huyết năo th́ chưa có cách cha, k

nht là tc gin, h tc gin đp bàn trn mt mch máu năo đt ngay.

Các v ! đến tui các v nên ung sm đi, đến lúc các v có đp bàn

trn mt vài cái th́ cũng không lo.

- Trong các đ ung, đng th hai là vang đ: Vn là trên v qu nho

đ có mt th gi là nghch chuyn thun (cn chuyn ngược). Cht này

có tác dng chng suy lăo, c̣n là thuc chng ô-xy hoá, người hay ung

vang đ th́ ít mc bnh tim. Th hai nó có th giúp ta pḥng nga tim

đt nhiên ngng đp, chúng ta gi là ngng đt ngt.Trong trường hp

nào tim có th ngng đp? Mt là vn có bnh tim, hai là tăng huyết

áp, ba là m máu cao. My hôm trước tôi đến Trường Đi Hc Sư Phm hi

chun, mt v tiến sĩ mi 35 tui, bui sáng c̣n chy nhy tưng tưng

chiu đă chết ri. V́ sao? M máu quá cao.

Bây gi tôi xin báo cho các v kết qu tng điu tra ca thành ph Bc

Kinh, cán b ti chc c hai người th́ có mt người m trong máu cao,

t l này là mt phn hai. M máu cao nguy him ch nào?

Tim có th đt nhiên ngng đp. Có mt chàng trai 20 tui, máu ca cu

ta ly ra có dng bùn, hết sc nguy him. Chúng tôi hi cu ta, cu ta

bo ăn tt quá. Không phi cu ta ăn tt quá mà là ăn quá bt hp lư.

Chúng tôi có mt ca bnh: mt người mua mt chiếc bánh ga-tô ln

ngoài thành ph, va cng, va do, va nóng chy v nhà, vào đến ca

lin bo bà c ăn ngay ko ngui, bà c va ăn được my miếng th́ tc

th. Anh ta cơng bà c chy ngay đến bnh vin, đến nơi chúng tôi hi

có bnh ǵ, anh ta k li đu đuôi. Thế chng phi chết v́ thiếu hiu

biết đó sao?

Không cu được. Rượu vang đ c̣n có mt tác dng na là h huyết áp,

h m máu. Vang đ có my tác dng ln như thế nên nước ngoài người

ta bán rt chy. Tôi không qung cáo tiếp th cho rượu vang đ đâu,

tôi ch́ truyn đt tinh thn ca hi ngh quc tế. Nhiu người s hi:

chng phai cm rượu sao? T chc y tế thế gii nói rng cai thuc lá,

hn chế rượu, ch có nói cm rượu đâu, hơn na c̣n nói rơ hn lượng

rượu : rượu vang nho mi ngày không quá 50 - 100cc, rượu trng mi

ngày không quá 5 - 10cc, bia mi ngày không qúa 300cc. Nếu anh vượt

qua khi lượng đó th́ sai lm, không quá lượng đó th́ tt. Có ch na

s hi: Tôi không biết ung rượu th́ làm thế nào? Ch không biết ung

rượu, há li không biết ăn nho sao? Ăn nho há li không biết ăn c v

sao ? Nhưng nho trng không có nghch chuyn thun, bn ăn cũng vô

ích.

Bây gi Châu Âu đă có bánh ngt bng nho ri. Tôi đă th ri, nho đ

ra sch đi mà ăn, nut c v rt thích không sao c. Cho nên người có

tin ung vang đ, người không có tin ăn nho đ không b v đu gi

được sc kho như nhau. C̣n có người bt b tôi. Tôi không có tin th́

làm thế nào? Tôi xin nói vi các bn, hi ngh quc tế người ta đă

điu tra ri, các khu vc trường th trên thế gii đu vùng ít tin,

th nht là Ai-rơ-han thuc Pakistan, th hai là A-zec-bai-zan ca

Liên Xô (cũ) và Kha-la-han Ê-quado đu là nhng vùng nghèo. Như vy

th́ có l không? K có tin ngày ngày nhu nht tic ln nh, gà vt

tht cá th́ đu bng ph, bng đu bng đuôi. Tôi đă điu tra ri,

nhng người như vy rt ít sng được quá 65 tui.

- Vn đ tp th dc bui sáng: tôi thy nhiu ông bà già 5 - 6 gi

sáng đă xách bo kiếm đi ra ngoài. Đến ti không thy my ông bà già

na, h đu nhà xem tivi. Đó là v́ h không biết rng tp th dc

bui sáng rt nguy him. Sáng sm dy, quy lut ca đng h sinh hc

trong con người là nhit đ cơ th cao, huyết áp tăng, hơn na ni

tiết t thượng thn cao gp 4 ln bui ti, nêu vn đng mnh s rt

d xay chuyn d làm tim ngng đp. Tôi không phn đi đi b, tp th

dc, đi Thái cc quyn, luyn khí công bui sáng sm... điu đó không

có ǵ sai c. Nhưng nếu người già và người trung niên sáng sm vn

đng mnh, chy đường dài, leo núi, th́ ch́ có trăm điu hi, không

mt điu li.

Bây gi đến vn đ th hai là ăn

Mi người nên biết kim t tháp Châu Á là tt nht.

Kim t tháp là ǵ ?

Loài cc, loài đu, loài rau. Ng cc, đu và rau là rt tt. hi

nghi. San Francisco, nhiu bác sĩ nước ngoài đă nêu rng: người Trung

Quc bây gi không ăn ngũ cc, đu và rau na ri, h bt đu ăn bánh

Hăm-bơ-gơ ca chúng ta ri. Tôi v nước, mt ln đến Mac Donald, b

chen bt ra, anh nói có ghê không, đó là vic hiếm thy nước ngoài.

Thanh niên ta mng sinh nht, m tic, đu là Mac Donald. Tôi rt phc

Mac Donald, mt năm người ta ly ca chúng ta hơn 2 t, người ta tht

biết làm ăn!

Theo tôi nm được, s dĩ người ta gi nó là thc phm rác chính v́ nó

là mt loi thc phm kích thích lch, hu qu là người bng đu bng

đuôi, c như mt bó hành lư. Người ta không ăn v́ ăn xong li phi đi

gim béo. Chúng ḿnh không biết, ngày nào cũng Macđonan, đc bit là

thế h th hai, qu là đến mc không có Macđonan không sng ni. Chúng

ta nên biết đó là thc ăn kích thích lch, không phù hp vi m thc

ca chúng ta. Cc các hi ngh quc tế người ta xưa nay không nói

đến go, bt ḿ trng, cũng không nói đến Macđonan.

THC VT

Trong loài cc trước tiên nói đến ngô, gi đó là cây vàng. Lai lch

ca ngô, hi ngh y hc M đă có điu tra phát hin rng người M

nguyên thy, người Inđi-an không ai b tăng huyết áp, không ai b xơ

va đng mch. T đó v sau, nước M đă thay đi, Châu M, Châu Âu,

Nht Bn, Hng Kông, Qung Đông ca Trung Quc, sáng đu ăn bánh ngô.

Bây gi nhiu người ăn noăn lân chi đ làm ǵ? Chính là hy vng không

b xơ va đng mch. Nhưng h không biết rng trong ngô già có rt

nhiu, không phi tn tin nhiu. Tôi đă điu tra M, mt bp ngô

2.5 đô-la, c̣n Trung Quc ch́ có mt đng bc chênh nhau 16 ln.

Nhưng rt nhiu người chúng ta không biết, không ăn. Sau ln điu tra

này, tôi lp tc đi ngay M tôi đă kiên tŕ 6 năm ăn cháo ngô hàng

ngày.

Năm nay, tôi đă ngoài 70 tui, th lc sung măn, tinh thn di dào,

ging nói vang vang đy khí thế, hơn na mt không có nếp nhăn. Nguyên

nhân nào vy? Do húp cháo ngô đy, tin hay không tuỳ bn. Bn c vic

ung sa ḅ, tôi c vic húp cháo ngô, xem ai sng lâu hơn ai.

Loi cc th hai là kiu mch: ti sao nhc đến kiu mch? Người ta

hin nay thường có 3 cao: huyết áp cao, m máu cao, đường máu cao.

Kiu mch là 3 h: h huyết áp, h m máu, h đường máu. Tôi hi sinh

viên Bc Đi (Đi hc Bc Kinh) kiu mch là ǵ? Đáp rng không biết,

ch́ biết hăm-bơ-gơ. Trong kiu mch có cha 18% xen-lu-lô, người ta ăn

kiu mch không b viêm d dày, đường rut, ung thư trc tràng, ung

thư kết tràng đu không mc. Trong s nhng người ngi văn pḥng mc

bnh có đến 20% là ung thư trc tràng, ung thư kết tràng.

Loi cc th ba là các loi khoai: khoai lang trng, khoai lang đ, c

t khoai tây. Nhng th này trong hi ngh quc tế có nhc đến. V́

sao? V́ chúng có 3 hp th: hp th nước, hp th m và đường, hp th

đc t. Hp th nước làm trơn đường rut, không b ung thư trc tràng,

kết tràng. Hp th m và đường, không mc bnh tiu đường. Hp th đc

t: không mc chng viên d dày, đường rut. Tôi cũng da điu tra

M, người M ăn khoai là chế biến thành các loi bánh, ăn cũng không

ít. Mong mi người ăn nhiu khoai vào, trong lương thc chính nên có

các loi khoai.

Trong cc c̣n có yến mch: nước ngoài đă biết t lâu. Trung Quc rt

nhiu người chưa biết. Nếu b tăng huyết áp, nht đnh phi ăn yến

mch, yến mch lát. Nó có th h huyết áp, h m máu.

Loi cc cui cùng là kê: Sau khi v nước tôi hi: V́ sao chúng ta

không ăn kê nữa? Nhiều người bảo tôi: Cái thứ đó ch́ có đàn bà đẻ mới

ăn ! Tht ra, bn tho cương mc đă nói rt rơ: Kê có th tr thp,

kin tỳ, trn tĩnh, an miên (ng yên) ; ích li ln như thế mà anh

không ăn? Bây gi rt nhiu người ngi văn phong, đêm mt ng, mc các

chng ut c, chng chc năng thn kinh, có người ung đến 8 viên

thuc an thn nhưng vn không ng được. Tôi khuyên mi người đng nên

ung thuc na.

Có hai giáo sư y hc ni tiếng sau khi ung an thn, đu óc ti tăm

choáng váng ri ngă. Tôi đă quan sát k, người ta ng được là nh ăn

cháo kê. Cho nên bây gi tôi đă thay đi, sáng mt bát cháo ngô, tinh

thn phn chn, ti mt bát cháo kê, ng kh́ kh́. Cha bnh bng ăn

tt hơn cha bnh bng thuc.

V́ sao chúng ta không gii quyết vn đ bng cái ăn, mà c nht đnh

phi dùng thuc. Mười th thuc th́ chín th là đc, chưa tng nghe

nói dùng thuc đ gi ǵn sc kho. Tôi cũng phi nói rơ: tôi không h

phn đi dùng thuc. Tôi phn đi dùng thuc ba băi, tôi ch trương

dùng thuc trong thi gian ngn, ung thuc b́nh yên, nhanh chóng

ngng thuc.

Dưới đây xin nói v đu: Kết qu điu tra ca chúng tôi là tt c dân

Trung Quc thiếu protein ưu cht. Cho nên chúng ta chơi bóng nh th́

luôn luôn thng, nhưng chơi bóng ln th́ không thng. V́ sao? Trên sân

bóng đá mt cú đá, mt cú va chm là ngă ln nhào. Hin nay, tin

thuc ca chúng ta cao gp 10 ln ca M nhưng thc tế không bng

người ta.

Người Trung Quc thiếu protein ưu cht th́ làm thế nào ? Hin nay B y

tế đă đ ra kế hoch hành đng đu tương, ni dung là mt nm rau, mt

nm đu, mt qu trng gà cng thêm mt ít tht. Protein ca mt lng

đu nành bng hai lng tht nc, bng ba lng trng gà, bng bn lng

go, vy nên ăn cái ǵ hơn?

Đu nành là hoa ca dinh dưỡng là vua ca các loi đu. Trong đu nành

có ít nht 5 loi cht chng ung thư, đc bit là di hoàng đng cht

có th ph́ng và cha ung thư tuyến vú, ung thư trc tràng và ung thư

kết tràng. Cho nên đi vi người da vàng chúng ta thích hp nht là

sa đu nành. Bc Kinh và Thiên Tân chúng ta gn nhau như thế, nhưng

Bc Kinh người ung thư tuyến vú đc bit nhiu, c̣n Thiên Tân rt ít.

Anh có biết v́ sao không?

Thiên Tân ăn sáng bng sa đu nành và óc đu. Người Bc Kinh huyết áp

cao, m máu cao nhiu như vy do ba ăn sáng rt đa dng nhưng rt

không khoa hc. Sa ḅ tt hay sa đu nành tt ? hi ngh quc tế

ca liên hip quc người ta nói, trong sa ḅ có nhiu nhũ đường, mà

hai phn ba s người trên thế gii không hp thu được nhũ đường, người

da vàng Châu Á có 70% s người không hp thu được nhũ đường. Sa đu

nành có ưu đim ǵ ? Trong sa đu nành có cha qu đường, mà qu

đường hp thu 100%.

Bây gi nói đến rau:

Loi rau nói đến đu tiên là cà-rt: V́ sao nói đến cà-rt?

Sách bn tho cương mc ca Trung Quc viết đó là loi rau dưỡng mt.

Ti nh́n không thy, đc bit là chng quáng gà, ăn là khi. Nó bo v

niêm mc, ăn cà-rt lâu ngày th́ ít b cm mo. Người M cho cà - rt

là th rau làm đp người, dưỡng tóc, dưỡng da, dưỡng niêm mc. Người

thường xuyên ăn cà - rt qu là đp t trong ra ngoài. Khái nim đp

người này phi là trong ngoài hài hoà. Nhiu cô gái ca chúng ta b

mc la, các cô y son phn vào, c̣n d coi, đến khi b son phn ra,

c̣n khó coi hơn ban đu. Người M rt chú ư đen điu này, h ăn cà -

rt đu.

Lúc U-rum-si, người ta mi tôi ăn bánh cho (th bánh nhân tht bc

bt ḿ) nhân cà-rt, h gi là bánh cho Nga, tôi ăn thy rt ngon.

Th nht nó dưỡng niêm mc, ít b cm mo. Th hai nó đp khe mnh.

Th ba nó có chút tác dng chng ung thư, hơn na rt tt cho mt.

Châu Âu đă có bánh ngt cà-rt. nhit đ cao cht b trong cà-rt

không b gim sút.

Loi rau th hai phi nói đến là bí đ: Nó kích thích tế bào tu sn

sinh ra Insulin. Cho nên người thường xuyên ăn bí b rt ít mc bnh

tiu đường.

Trong các loi rau c̣n nhc đến kh qua (mướp đng). Tuy nó đng nhưng

nó tiết ra insulin, người thường ăn mướp đng cũng không b tiu

đường. Bí đ, kh qua người la tui chúng ta nht đnh phi ăn

luôn.

Ngoài ra người ta c̣n nhc đến cà chua. M, hu như gia đ́nh nào

cũng trng cà chua, ăn cà chua, mc đích là khi mc ung thư. Đó là

đu mi được biết đến 5-6 năm nay. Ăn cà chua không mc bnh ung thư,

bn đă biết chưa? Nhưng không phi ăn cà chua mt cách tuỳ tin. Trong

cà chua có mt cht gi là cht cà chua, nó kết hp cht vi protein

làm mt, xung quanh có xen-lu-lô bao bc rt khó ra. Cho nên phi làm

nóng lên, nóng đến mc nht đnh nó mi ra được. Tôi mách các bn, cà

chua xào trng gà là đáng giá nht và canh cà chua hoc canh trng gà

cà chua cũng rt tt. Cà chua ăn sng không chng được ung thư, xin

mi người nh cho.

Tôi va nói ti ăn nhu thế nào? Có người nói ngay cái món đó phi ăn

nóng. Sao cái ǵ bn cũng mun ăn nóng? Tôi xin thưa vi các bn: tôi

đun nóng lên th́ bng dê-rô! Người Sơn Đông, người Đông Bc rt thích

ăn, c bc tng nhánh mà ăn, c̣n nói ti không b ung thư, nhưng chng

my hôm anh ta b ung thư trước.

Nguyên nhân là ǵ? Xin thưa quư v, trước hết phi thái nhánh ti

thành tng lát, đ tng lát trong không khí đ 15 phút, sau khi nó kết

hp vi dưỡng khí mi sn sinh ra cht ti (đi toán t). Bn thân ti

không chng được ung thư, đi toán t mi chng được ung thư, hơn na

là vua chng ung thu;. Hôm n tôi thy có người ăn ti, anh ta ly mt

bát ḿ ri nhanh chng bóc ti ra, ăn tng nhánh ti, không đy năm

giây đng h đă ăn xong. Thm chí không đến 5 giây ! Ăn như vy không

có ít ǵ hết. nếu s ti có mùi th́ ăn mt qu sơn tra, nhai nm lc

rang, hoc ăn chút lá chè là hết mùi ngay, nước ngoài tun nào người

ta cũng ăn, sao chúng ta li không ăn !

Bây gi nói v mc nhĩ đen.

Mc nhĩ đen có tác dng ǵ ?

Bây gi c đến tết, người chết v́ nhi máu cơ tim ngày càng nhiu,

càng ngày càng có nhiu người chết tr, thm chí c tui 30 ! V́ sao

đến tết chết nhiu ? Có hai nguyên nhân, mt là máu đc cao ngưng th

cht. Người cao ngưng th cht cng thêm thc ăn cao ngưng, cho nên

vào dp tết người chết v́ nhi máu cơ tim đc bit nhiu, không k

tui nào.

Chết nhi máu cơ tim tuy không có cách ǵ cha được, nhưng hoàn toàn

có th d pḥng. Có bác sĩ khuyên bn ung Aspirin, v́ sao ? Có th

khiến máu đông đc li!, không b nhi máu cơ tim. Nhưng hu qu

ǵ ? Hu qu ca vic ung nhiu aspirin là đáy mt xut huyết. Bây

gi rt nhiu người xut huyết đáy mt. Tôi khuyên mi người đng ung

aspirin na. Hin nay Châu Âu không ung aspirin na ri. Vy th́

làm thế nào ? Ăn mc nhĩ đen. Ăn mc nhĩ đen có hai tác dng, trong đó

có mt tác dng là khiến máu không b dông đc li. Tác dng này ca

mc nhĩ đen là do mt chuyên gia bnh tim ca M phát hin, ông đă

đot gii Nobel. Sau khi ông ta phát hin, tt c người Châu Âu người

có tin và có đa v đu ăn mc nhĩ đen, ch không ung aspirin na.

Người thế nào là người cao ngưng th cht ? Xin tr li là người thp,

to béo, đc bit là ph n thi kỳ chuyn đi tui. Hơn na người

thuc nhóm máu AB càng d b máu đc cao ngưng và c càng ngn th́

cáng d bnh. Th nht là tết đng ăn đ bin nhiu, th hai nên ung

mt chút trà ngon, hot huyết tiêu , th ba nht thiết ch tc gin,

h tc gin là máu đc li. Ung rượu trng cũng d đc máu, mun ung

th́ ung vang đ, không quá 100ml.

Nếu cho anh ăn lc nht thiết đng ăn.

Mà có ăn th́ bóc v đi. Anh xem lc Trung Quc, lc ngũ hương, lc

rang, lc chiên đu nguyên c v. Anh sang Châu Âu mà xem, tt c các

th lc đu bóc v hết, người ta biết không nên ăn v. Có người hi:

Cái v la y chng phi có dinh dưỡng sao ? Ai nói vy, tôi xin nói

vi các v, v lc không có dinh dưỡng nó ch́ có th tr huyết ngưng

phiến, nâng cao huyết tiêu bn ; dùng đ cm máu. Người trung niên và

người già chúng ta không nên ăn.

Và xem tivi phi chú ư, tivi hay th́ xem mt lát, tivi d th́ đng

xem. V́ sao ? V́ ngi lâu, đ ngưng huyết s lên cao. Tôi lo nht là

ǵ ? Là người vn lùn, to, béo, không có c, li đang thi kỳ chuyn

đi tui, li nhóm máu AB, ăn đ bin ba băi, ri li tc gin, li

ung rượu trng, xong ri ăn lc không bóc v, người như vy mà không

chết v́ nhi máu cơ tim, th́ tôi xin gii ngh bác sĩ.

Dưới đây nói mt chút v phn hoa.

Tng thng Ri-gân tng mt ln b bn trng thương, đă mt ln b u ác

tính, ông ta đă cao tui như vy mà bây gi vn sng, ch́ có đu mc

chng lú ln ca người già. Chính là phn hoa có tác dng rt ln cho

cơ th ông. Bây gi Châu Âu, Châu M đu thnh hành phn hoa. Sau

khi v nước, tôi tra li lch s th́ ra chúng ta ( Trung Quc) đă có

t lâu. Vơ Tc Thiên đă ăn phn hoa, T Hi Thái Hu cũng ăn phn hoa.

Mi người đu biết, phn hoa là tinh tú ca thc vt, nói thay nghén

s sng, dinh dưỡng rt phong phú, là cái tt nht trong thc vt. C

đi đă có ri nhưng chúng ta quên mt. Các v đă tng mua phn hoa

ngoài ph, phn hoa bán ngoài ph có v cng, chưa phá vách. Phá vách

cn có x lư khoa hc k thut cao. Th hai phn hoa mc di, d ô

nhim, phi sát trùng. Th ba, nó là protein phi thoát mn. Phn hoa

phi có 3 điu này mi dùng được: x lư, tiêu đc, thoát mn.

Phn hoa Nht Bn: được dùng nhiu lm, tui nào cũng dùng nó đ

làm đp. Người mu Pháp không ai không dùng. Có mt ln, sut mt

tháng lin, đêm nào tôi cũng dy 3 ln : Thy nguy quá, tôi ăn phn

hoa, mt tháng sau tr li b́nh thường. Tài liu ghi chép cho biết t

l cha bnh ca phn hoa là 97%. Nếu dùng phn hoa cha không khi

th́ thuc cũng không gii quyết được, cui cùng công năng thn suy

kit.

Li c̣n chng ri lon đường rut ph n mc rt nhiu, bí đái có tính

cht tp quán. Rt nhiu người ung thuc đi ngoài mà mc ung thư trc

tràng, ung thư kết tràng. Phn hoa có mt tên gi là cnh sát đường

rut, sau khi ăn phn hoa, cnh sát có th duy tŕ trt t đường rut.

Thu ba, nó làm đp kho mnh, duy tŕ th h́nh. Ba tác dng ln ca

phn hoa không th coi thường.

ĐNG VT

Người ta nói ăn đng vt bn chân không bng ăn con hai chân, mà ăn

con hai chân không bng ăn con nhiu chân. Nếu trong ba ăn có c tht

ln và tht dê, th́ ăn tht dê, có tht dê và tht gà th́ ăn tht gà ;

có gà và có cá th́ ăn cá ; có cá và tôm th́ ăn tôm. Đó không phi là

làm khách. Đng vt càng nh th́ protein càng tt. Dinh dưỡng hc dy

chúng thô sơ th́ ch́ xem con vt to hay nh ; đem phân t thc ra th́

người ta không hiu. Tôi c̣n chưa nói cho chut, hi ngh quc tế

người ta nói protein ca b chét là tt nht. Con b chét, đng thy

nó nh, nó có th nhy cao mt mét, anh có tin không ? Nếu phóng đi

nó lên bng cơ th con người, th́ nó có th nhy lên mt trăng y ch!

Cho nên đă có my bác sĩ M đang nghiên cu làm thế nào đ có th ăn

được b chét.

Bây gi WHO, Liên hip quc đ ngh mi người ăn nhiu gà và cá. Ti

sao không khuyến ngh ăn tôm ? Không phi là không khuyến ngh mà là

tôm quá đt khó ph cp. Nếu có tôm, th́ ăn tôm là tt. Gi đây tôi

nm mt nguyên tc thế này: nếu có tôm th́ tôi ăn vài con tôm. Vài con

đó đ nhiu protein hơn anh ăn đy mt bng tht ḅ. Cá th́ d ph cp

hơn. Protein ca cá mt gi là hp th được, t l hp th là 100%,

c̣n protein ca tht ḅ là 3 tiếng đng h mi hp th được. Cá đc

bit thích hp cho người già, đc bit là người cơ th suy nhược. Tt

nhiên là tôm tt hơn cá. Quc tế đă điu tra vùng tui th ni tiếng

nht là Nht Bn, vùng tui th ca Nht Bn là ven bin, mà ven bin

tui th cao nht là vùng đa phương ăn cá.

Đc bit là ăn cá bé, tôm bé, đc bit phi ăn c con cá (ăn c đu

ln đuôi) v́ có cht hot tính, mà cht hot tính th́ đu và bng cá

bé, tôm bé. Đy là khoa hc, ch không phi mua cá chn con to là

tt.

C̣n mt nguyên tc na là phi nm vng lượng, ch không phi ăn càng

nhiu càng tt. Trên quc tế có quy đnh: ăn no 7 phn 10, sut đi

không đau d dày, ăn 8/10 là ti đa, nếu ăn no 10/10 th́ 2/10 kia vô

ích. Cho nên quc tế khuyến ngh t l vàng là 0.618 : lương thc ph

6, lương thc chính 4 ; lương thc khô 6, lương thc tinh 4 ; thc vt

6, đng vt 4, cân bng vt cht có mt quy lut tôi xin gii thiu

qua. Tr sinh ra cho ti 5 tháng ăn sa m là tt nht, ngoài 5 tháng

sa m không đ, cn thêm 42 loi thc ăn tr lên. Người ta ti tui

già li càng khó. May thay có mt bác sĩ người Pháp tên là Climent,

khi du lch sang Châu Phi thy người H Zm ln Châu Phi khe mnh

sng lâu hơn chúng ta. H ăn cái ǵ ? Ăn rong bin, phơi khô làm bánh

bao ăn, sau đó ung canh rong bin. Bác sĩ y đem v Paris thí nghim,

th́ ra là rong bin, rong xon c. Rong xon c này phát hin năm

1962, phát hin này làm xôn xao thế gii. V́ sao ? Mt gram nó bng

1000 gram tng hp tt c các loi rau, dinh dưỡng đc bit phong phú,

rt toàn din, phân b dinh dưỡng rt cân bng hơn na là thc ăn kim

tính.

Nht Bn, mi năm h tiêu th 500 tn rong xon c, h đi du lch

Trung Quc người nào cũng mang theo. Chúng tôi hi h, v́ sao mang

rong xon ? H bo 8 gram rong xon là có th duy tŕ s sng 40 ngày.

Ngoài ra nó rt quan trng đi vi mt s bnh như tim mch, tăng

huyết áp, tăng m máu, tiu đường... Ưu đim ln nht ca rong xon là

khiến cho bnh nhân b bnh tiu đường không b biến chng, có th ăn

ung như người binh thường. Bnh nhân tiu đường thiếu năng lượng, li

không được ăn đường, rong xon là đường khô, hp thu đường khô vào là

có năng lượng. Bnh nhân tiu đường, đường máu không n đnh, sau khi

dùng rong xon có th dn dn ngng thuc, sau đó dn dn có th ngng

rong xon, cui cùng khng chế bng rong mm. Đi vi bnh viêm d

dày, loét d dày, rong xon có cht dip lc có tác dng khôi phc đi

vi niêm mc d dày. Rong xon c̣n có tác dng pḥng bc x. Khi trm

đin ht nhân ca Liên Xô b n, chuyên gia Nht Bn đi cu người mang

theo rong xon, tác dng chng bc x ca nó rt mnh. Tôi tng kết

mt chút, bc x nh hưởng rt ln đến chúng ta. Nhưng có my cách có

th d pḥng: th nht ung trà xanh ; th hai là ăn rau xanh, cà-

rt ; th ba là ăn rong xon ; th tư là ăn to phc khang. To phc

khang là tt nht. Tuỳ theo điu kin kinh tế ca ḿnh mà chn ly mt

cách, thc s không được ăn rau xanh, cà-rt. Bc x th́ ai cũng có

th tiếp xúc. Quc tế đă tng cnh cáo : nht thiết ch đ đ đin

trong pḥng ng. Nht là ḷ vi song, đi vi chúng ta nguy hi ln

nht, trong ṿng 7 mét nó có th bc x đến chúng ta. Và các đ đin,

không nên m cùng mt lúc. Va có tivi va có t lnh, li va có ḷ

vi sóng, bn làm thc ăn ngay bên cnh, th́ bn mc ung thư là không

oan ung ǵ.

2. VN ĐNG ÔXY

Có mt kinh nghim thành nguyên tc, nht thiết đng luyn tp sáng

sm. Xin khuyến ngh các v tp luyn vào chiu ti. Các nhà khoa hc

đă quy đnh, ăn xong 45 phút sau hăy vn đng. Mà người già vn đng

đi bách b là được, ch́ cn đi 20 phút. Mun gim béo không dùng

phương pháp này, na gi đến mt gi trước ba ăn, ăn 2-4 ht rong

xon, sau đó s gim được cm giác mun ăn mà li không thiếu dinh

dưỡng. Người Châu Âu gim béo toàn dùng rong xon, trong nước (Trung

Quc) ăn ít, đi ngoài nhiu là không đúng cách.

Th hai là thi gian ng dy, quc tế quy đnh là 6 gi sáng đ bn

kham kho. Thi gian m ca s, quc tế quy đnh là 9-11 gi, bui

chiu là 2-4 gi. V́ sao ? V́ sau 9 gi, không khí ô nhim lng xung,

cht ô nhim đă gim bt, không có hin tượng phn lc. Các v chú y

cho, sáng dy m ca s, đng có th nhiu đó, v́ cht gây ung thư,

cht phn lc đu chy hết vào trong phi bn, d b ung thư phi.

Quc tế đă cnh cáo, 6-9 gi sáng là lúc d gây ung thư nguy him

nht.

Không th nói chung chung rng ng sm dy sm là kho. C đêm bn đă

hít đy bng khí cacbonic trong nhà, trong đường hô hp đă có hơn

100 loi đc t ri, li chy vào rng cây, bui sáng trong rng cây

li toàn là cacbonic. Tp luyn bui sáng, huyết áp cơ s cao, thân

nhit cơ s cao, thượng thn tuyến t cao gp 4 ln bui chiu ti,

người có bnh tim bm sinh rt d sinh chuyn. Trong rng cây, phi

đi khi mc tri lên, ánh mt tri có phn ng vi cht dip lc mi

có th sn sinh ô-xy. Lúc trong rng toàn khí cacbonic, rt d trúng

đc, rt d mc ung thư.

Trong sách Hoàng Đế ni cung có nói: "không có mt tri th́ không tp

luyn". Tôi đ ngh các v, mùa hè ng sm dy sm, mùa đông không nên

đi tp bui sáng sm mà đi sang tp bui ti. Cũng không phi là

người như thế nào cũng đu ng sm, dy sm kho người c, người cao

tui đng có bt dy mnh. Có người bt mt cái là dy, thot mt cái

là nhi máu cơ tim chết luôn.

Quc tế người ta nói, người ngoài 70 tui nên dy thông th, dui tay

dui chân c đng vài cái, ri xoa bóp tim mt lúc, ngi vài phút ri

hng đng lên. Như vy s không làm sao c. Cho nên tui tác khác

nhau, thi tiết mùa v khác nhau th́ phi đi x khác nhau.

Dưới đây, xin nói v ng trưa. Quc tế quy đnh ri, ng trưa hay

không ng trưa khi phi tranh lun. Trước kia, Nht Bn không ch

trương nếu đêm hôm trước không ng tt th́ nên ng trưa. Thi gian ng

trưa nên là na gi sau ba ăn trưa, và tt nht nên ng mt tiếng

đng h, ng lâu quá không có li chó sc kho. Không nên đp chăn

dày.

Bui ti đi ng vào lúc nào ? Xưa nay chúng tôi không đ xướng ng sm

dy sm. Khái nim ng sm dy sm cn làm rơ. Nếu 7h ti đi ng, 12h

đêm dy lc đc v vn th́ không ích ǵ. Chúng tôi ch trương 10-10h30

đi ng, v́ hi ngh quc tế người ta đă quy đnh, mt gi đến mt

gi rưỡi sau đi vào gic ng sâu là khoa hc nht, như thế th́ 12h đêm

đến 3h sáng, 3 tiếng y sét đánh cũng không nhúc nhích, không có làm

ǵ hết, 3 tiếng đng h y là gic ng sâu. Nếu 3 tiếng y ng tt th́

hôm sau dy tinh thn s rt thoi mái. Nếu anh ng sau 4h, th́ đó là

gic ng nông. Biết cách ng và không biết cách ng là rt khác nhau.

Chúng tôi ch trương t 12h đến 3h sáng ng say như chết và trước khi

đi ng tm nước nóng 40-50oC, như vy cht lượng gic ng rt cao. Các

bn đánh bài tôi không phn đi, nhưng phn đi đánh bài t 12h đến 3h

sáng. Thm Quyến có 4 thanh niên đánh bài mà chết, báo đă đưa tin.

3. TRNG THÁI TÂM LƯ

Nếu trng thái tâm lư không tt th́ anh ăn ung tp luyn cũng vô ích.

Tc gin th́ d b khi u, c thế gii đu biết. Trường đi hc Stan-

pho đă làm mt cuc thí nghim ni tiếng, ly ng mũi đt lên mũi cho

anh th, ri sau đó ly ng mũi đt lên băi tuyết 10 phút. Nếu băng

tuyết không đi màu th́ chng t anh b́nh tĩnh, t nhiên, nếu băng

tuyết trng lên chng t anh có điu h thn day dt, nếu băng tuyết

tím đi chng t anh tc gin. Rút ly 1-2cc ch băng tuyết tím đó tiêm

cho chut con th́ 1-2 phút sau chut con s chết.

Tôi khuyên các bn, ai mun trêu tc bn th́ bn đng có tc. Nếu bn

không nhn được, bn hăy xem đng h, đng đ quá 5 phút, quá 5 phút

là hng chuyn, máu s tím đi. Thí nghim này đă được gii Nobel. Tâm

ly hc có th đ xut 5 phương pháp tránh tc gin: mt là tránh đi ;

hai là chuyn đi, người ta chi th́ anh c đánh c, câu cá, không nghe

thy ; ba là th ra, nhưng phi chú y, người ta chi anh, anh lai đi

chi người khác th́ không chn gi là th ra, mà phi đi t́m bn tri

âm đ nói chuyn, th ra hết (gii toa?) nếu không, c đ bng, th́ s

sinh bnh ; bn là thăng hoa, tc là người ta càng nói, anh càng ra

sc làm ; năm là khng chế, đây là phương pháp ch yếu nht, tc là

mày chi thế nào, ông cũng không s. Điu này rt quan trng " Nhn

mt lúc gió yên sng lng, lùi mt bước bin rng tri cao". Nhn ni

không phi là mc đích mà là sách lược. Nhưng người thường không làm

ni, mi nói mt câu đă lng ln lên. tiu bt nhn tc lon đi mưu

(Không nhn được điu nh th́ s ri lon c mưu chí ln) Châu Âu có

mt kinh đin bác hc : cái lư khó ging th́ nên dng, con người khó

đi x th́ nên x hu, vic khó x th́ nên làm buông th, công vic

khó thành th́ nên khôn khéo. Câu đu tiên trong 4 câu y có nghĩa là:

Lư l khó th́ khoan hăy nói. Triết lư rt sâu sc, rt có ích. Trong

Tam Quc Din Nghĩa, Gia Cát Lượng 3 ln chc tc Chu Du, rt cuc đă

khiến Chu Du tc gin mà chết. Ti Chu Du hay ti Gia Cát Lượng ? Kết

lun là ti Chu Du, khí lượng ông ta hp ḥi quá. Tc gin nguy hi

rt ln cho người ta.

Hin nay có mt lư thuyết mi, tt c các đng vt đu không có công

năng cười, duy loài người có công năng đó. Nhưng loài người chưa biết

s dng công năng đó. Xưa có câu: mt n cười tr ra 10 tui. Không

phi ch́ tui tác mà ch́ tâm thái, ming hay cười, người hay kho. Tác

dng ca cười rt ln, cười tránh được rt nhiu bnh. Th nht không

b thiên đu thng, th hai không b đau lưng, v́ khi cười vi tun

hoàn phát trin. Thông tc bt thng (thông th́ không đau), bt thông

tc thng (không thông th́ đau). Li na, thường xuyên cười đc bit

tt cho đường hô hp và đường tiêu hoá. Có th làm thí nghim, anh c

s vào bng và bt đu cười, mi ngày cười to 3 ln bng lc sc 3 ln

th́ không táo bón, không b ung thư d dày, đường rut. Anh tp tay,

tp chân nhưng tp d dày đường rut vào lúc nào ? Không có cơ hi,

ch́ có cười mi tp được d dày đường rut. Cười đă tr thành tiêu

chun ca sc kho. Tôi đă điu tra nhiu ln, gii Nobel th hai v

cười đă được trao. Cười là th thuc tê thiên nhiên. Nếu bn b viêm

khp, xin đng lo c nh́n vào khp mà cười ha há, mt chc là không

đau na. Cười có nhiu ích li như thế, sao chúng ta li không cười

nh́.

Mi đây thành ph Bc Kinh đă có tng điu tra ri, tui th ca người

ta bn có biết là c ông th hơn hay c bà th hơn không ? Tôi xin

mách các v, c bà th hơn c ông, b́nh quân th hơn c ông 6 năm

rưỡi. T́nh c gp mt c ông, ti sao c li tp luyn mt ḿnh ? Ông

c bo lăo không ghép được đôi, các bà lăo đu tp vi nhau, luyn tp

tng đôi đu ph. Ưu đim ln nht ca nhiu c bà là tai khi c̣n

tr đă rt thích cười, các ông không cười. Đă kém người ta sáu tui

rưỡi ri đó, đến bao gi my ông mi cười. Cho nên t gi, mi người

hăy mau cười đi. Các v hôm nay đến đây, các v cười my tiếng là sng

thêm được my năm.

Có người nói thế nào cũng chng cười. Cp bc càng cao càng không

cười, tôi biết làm thế nào được ? Chng nhng đă không cười, li c̣n

có mt logic : Nam nhi hu l bt khinh đàn (Đàn ông có nước mt nhưng

không d ǵ chy). Nước mt người thường th́ mn, nước mt bnh nhân

tiể̉u đường th́ ngt, nước mt đau bun th́ đng, trong đó có peptide

(pép-tít) có hóc môn. Nếu lâu ngày không chy đi th́ s b khi u, b

ung thư đy. Dù có khi khi u th́ cũng b loét hoc viêm kết tràng

măn tính. Cho nên, nếu các v đau bun th́ phi chy nước mt ra, gi

li không ích ǵ đâu.

hi ngh quc tế, người ta đă cnh cáo chúng ta. Chúng ta hăy ung

trà xanh, ăn đu nành, ng cho tt, năng vn đng và dng quên luôn

luôn cười vui.

Mong rng mi người đu chú ư đến cân bng m thc, vn đng có ô-xy

và chú ư trng thái tâm lư ca ḿnh, lúc đáng khóc th́ nên khóc, lúc

đáng cười th́ cười.

Tôi tin rng chúng ta nht đnh vượt qua được tui 73, qua tui 81,

đến 90, 100 tui vn c̣n kho mnh.

Bs. T Quc Lc