Măng tây

 

 M tôi đă dùng nước sinh t măng tây, sáng 4 mung súp và ti cũng 4 mung t hơn 1 tháng nay. Bà đang phi ung thuc hóa tr cho bnh ung thư màng phi giai đoan 3 v và s lượng tế bào ung thư ca bà t 386 đă xung 125 trong tun va qua. V bác sĩ chuyên gia có nói là bà không cn phi đến gp ông ta trong 3 tháng ti đây.

 Nhiu năm trước đây, tôi có gp mt người đang đi t́m măng tây cho người bn b bnh ung thư. Anh ta đưa tôi mt bn sao bài báo ta đ “Măng tây cho bnh ung thư, được đăng trên t Cancer News Journal, tháng 12 năm 1979. Tôi chia s cùng các bn ngay bây gi như anh ta đă làm vi tôi : tôi là mt nhà hóa sinh và chuyên v liên quan gia chế đ ăn kiêng và sc khe trên 50 năm ri. Nhiu năm trước, tôi có biết v s khám phá ca ông Richard R. Vensal, D.D.S, rng măng tây có th cha khi bnh ung thư. T đó đến gi, tôi đă hp tác vi ông ta cho d án ca ông ta. Chúng tôi đă thu thp được rt nhiu trường hp rt trin vng. Sau đây là vài thí d :

Trường hp th 1 : Mt người đàn ông gn như là không c̣n hy vng ǵ vi bnh Hodgkin (mt loi bnh ung thư v mch bch huyết) đă hoàn toàn mt hết năng lc. Mt năm sau khi cha tr bng liu pháp măng tây, các bác sĩ ca ông ta không th t́m thy bt c du hiu nào ca bnh ung thư và anh ta tr li làm vic tht hăng hái.

 Trường hp th 2 : Mt thương gia thành đt tui 68 đă bi bnh ung thư bàng quang t 16 năm ri. Sau nhiu năm điu tr, k c x tr không kết qu, ông ta chuyn qua măng tây. Sau 3 tháng, các xét nghim cho thy khi u trong bàng quang đă biến mt và thn ca ông ta hot đng b́nh thường

Trường hp th 3 : Mt người đàn ông b ung thư phi. Vào ngày 5 tháng 3 năm 1971, ông ta được đưa lên bàn m nhưng v́ căn bnh đă phát trin quá nhiu nên không th tiến hành cuc gii phu được. Các bác sĩ tuyên b trường hp ca ông ta không c̣n hy vng ǵ. Vào ngày 5 tháng 4, ông ta nghe nói đến liu pháp măng tây và bt đu ung ngay tc th́. Đến tháng 8, các phim X quang cho thy các du hiu ca bnh ung thư đă biến mt và ông ta tr li công vic kinh doanh ca ḿnh.

 Trường hp th 4 : Mt phu n b bnh ung thư da t nhiu năm. Sau đó bnh này đă chuyn sang nhiu h́nh thc ung thư khác nhau mà v bác sĩ chuyên gia cho là đă phát trin nhiu ri. Sau 3 tháng dùng măng tây, v bác sĩ chuyn gia cho biết da bà ta trông rt tt và không c̣n các vết tn thương na. Bà này c̣n cho biết liu pháp măng tây c̣n cha căn bnh thn ca bà, mc phi t năm 1949. Bà ta đă làm 10 cuc gii phu ly si thn và bà cũng nhn được tr cp t chính ph v t́nh trng thn không th gii phu giai đon cui. Bà quy cho liu pháp măng tây đă cha khi bnh thn ca bà.

 Tôi không ngc nhiên lm vế các kết qu, v́ theo “Các yêu t v materia medica” được xut bn vào năm 1854 do mt ông Giáo sư ca Trường Đi hc Pennsylvania, nói rơ là măng tây là mt phương thuc dân gian đ làm tan các si thn. Hăy chú ư đến ngày tháng !

Chúng tôi c̣n có nhiu trường hp khác na nhưng ngành y tế đă can thip vào vic chúng tôi thu thp các h sơ. V́ thế chúng tôi mi kêu gi các đc gi hăy ph biến các thông tin rt hu ích này đ giúp đ chúng tôi thu thp tht nhiu chng c v các thành tích bnh s đ áp đo các người hoài nghi ca ngành y tế cho mt th lip pháp rt không th tin được, đơn gin và t nhiên này.

V cách cha tr, măng tây phi được nu chín trước khi dùng v́ thế măng tây đóng hp va tươi và tin li. Tôi có liên h vi 2 công ty đóng hp măng tây , Giant và Stokely, và tôi rt hài ḷng v́ 2 nhăn hiu này không có s dng thuc tr sâu hoc hóa cht bo qun. B các cng măng tây vào máy xay sinh t và đánh cho nh, sau đó ct vào trong t lnh. Cho người bnh ung 4 mung canh, 2 ln trong ngày, sáng và chiu ti. Thường th́ sau 2 - 4 tun người bnh s thy sc khe được ci thin. Người bnh cũng có th pha loăng trong nước nóng hoc nước lnh đ ung. Liu lượng này được n đnh căn c trên các thí nghim thc tế nhưng dung lượng nhiu hơn cũng không có hi ǵ hết mà đi khi rt cn thiết trong vài trường hp. Vi tư cách là mt nhà hóa sinh, tôi tin chc rng câu châm ngôn c xưa rng “ Cái ǵ điu tr được th́ có th pḥng nga được”. Căn c theo lư thuyết này mà v chng chúng tôi thường dùng purée măng tây như là thc ung trong các ba cơm. Chúng tôi dùng 2 mung canh được pha trong nước đ hp khu v ca chúng tôi cho các ba ăn sáng và ti. Tôi th́ thích ung nóng trong khi v tôi th́ thích lnh. T nhiu năm ri chúng tôi thường cho xét nghim máu trong các ln kim tra sc khe.

Trong ln kim tra máu sau cùng do mt ông bác sĩ chuyên v dinh dưỡng liên quang đến sc khe, cho thy có nhiu ci thin đáng k trong các thành phn trong máu khác vi ln trước đó và chúng tôi có th khng đnh rng các ci thin đó không do cái ǵ khác hơn là măng tây. Vi tư cách là mt nhà hóa sinh, tôi có làm mt nghiên cu sâu rng v các nét đc trưng ca các bnh ung thư và các phương pháp cha tr được đ ngh. Và vi kết lun cui cùng, tôi tin chc rng măng tây phú hp nht cho các lư thuyết v ung thư.

Măng tây có cha mt s lượng ln protein gi là histones mà tôi tin là rt tích cc trong kim soát s phát trin ca tế bào. V́ lư do đó, tôi tin là ta có th nói măng tây có cha mt cht mà tôi tm gi là cht b́nh thường hóa cho s phát trin tế bào. Tm quan trng ca tác đng trên bnh ung thư cũng không khác như là nhim v ca mt loi thuc b cho cơ th. Không đ ư đế lư thuyết, trong hoàn cnh này, măng tây được dùng theo đ ngh ca chúng tôi, là mt cht vô hi. Cơ quan FDA (Cơ quan kim tra thc phm và dược phm ca Hoa Kỳ) không có lư do ǵ ngăn cn bn dùng mt th mà ch có đem li điu tt mà thôi. Vin Nghiên Cu Ung Thư Hoa Kỳ đă báo cáo là trong măng tây có cha cht glutathione, được xem như là cht chng sinh ung thư và chng oxy rt hiu nghim.

 Xin các bn hăy ph biến thông tin này. Mt vic làm không nghĩ đến li ích ca bn thân là hăy ph biến thông tin đ nhn li ḷng tt ca người khác, dù cho đó là mt người không xng đáng chút nào.

VLP dch

 

 

 

 Both English and Vietnamese versions

 It's good to know  

 http://www.snopes. com/medical/ disease/asparagu s.asp;

 Asparagus - Who Knew? 

My Mom had been taking the full-stalk canned style asparagus that she pureed and she took 4 tablespoons in the morning and 4 tablespoons later in the day. She did this for over a month. She is on chemo pills for Stage 3 lung cancer in the pleural area and her cancer cell count went from 386 down to 125 as of this past week. Her oncologist said she does not need to see him for 3 months.

THE ARTICLE:

Several years ago, I had a man seeking asparagus for a friend who had cancer. He gave me a photocopied copy of an article, entitled, Asparagus for cancer 'printed in Cancer News Journal, December 1979. I will share it here, just as it was shared with me: I am a biochemist, and have specialized in the relation of diet to health or over 50 years. Several years ago, I learned of the discovery of Richard R. Vensal, D.D.S. that asparagus might cure cancer. Since then, I have worked with him on his project We have accumulated a number of favorable case histories. Here are a few examples:

Case No. 1, A man with an almost hopeless case of Hodgkin's disease (cancer of the lymph glands) who was completely incapacitated. Within 1 year of starting the asparagus therapy, his doctors were unable to detect any signs of cancer, and he was back on a schedule of strenuous exercise.

Case No. 2, a successful businessman 68 years old who suffered from cancer of the bladder for 16 years. After years of medical treatments, including radiation without improvement, he went on asparagus. Within 3 months, examinations revealed that his bladder tumor had disappeared and that his kidneys were normal.

Case No. 3, a man who had lung cancer. On March 5th 1971, he was put on the operating table where they found lung cancer so widely spread that it

was inoperable. The surgeon sewed him up and declared his case hopeless. On April 5th he heard about the Asparagus therapy and immediately started taking it By August, x-ray pictures revealed that all signs of the cancer had disappeared. . He is back at his regular business routine.

Case No. 4, a woman who was troubled for a number of years with skin cancer. She finally developed different skin cancers which were diagnosed by the acting specialist as advanced. Within 3 months after starting on asparagus, her skin specialist said that her skin looked fine and no more skin lesions. This woman reported that the asparagus therapy also cured her kidney disease, which started in 1949. She had over 10 operations for kidney stones, and was receiving government disability payments for an inoperable, terminal, kidney condition. She attributes the cure of this kidney trouble entirely to the asparagus.

I was not surprised at this result, as `The elements of materia medica', edited in1854 by a Professor at the University of Pennsylvania , stated that asparagus was used as a popular remedy for kidney stones. He even referred to experiments, in 1739, on the power of asparagus in dissolving stones. Note the dates!

We would have other case histories but the medical establishment has interfered with our obtaining some of the records. I am therefore appealing to readers to spread this good news and help us to gather a large number of case histories that will overwhelm the medical skeptics about this unbelievably simple and natural remedy.

For the treatment, asparagus should be cooked before using, and therefore canned asparagus is just as good as fresh I have corresponded with the two leading canners of asparagus, Giant and Stokely, and I am satisfied that these brands contain no pesticides or preservatives. Place the cooked asparagus in a blender and liquefy to make a puree, and store in the refrigerator. Give the patient 4 full tablespoons twice daily, morning and evening. Patients usually show some improvement in from 2-4 weeks. It can be diluted with water and used as a cold or hot drink. This suggested dosage is based on present experience, but certainly larger amounts can do no harm and may be needed in some cases. As a biochemist I am convinced of the old saying that `what cures can prevent.' Based on this theory, my wife and I have been using asparagus puree as a beverage with our meals. We take 2 tablespoons diluted in water to suit our taste with breakfast and with dinner.

I take mine hot and my wife prefers hers cold. For years we have made it a practice to have blood surveys taken as part of our regular checkups. The last blood survey, taken by a medical doctor who specializes in the nutritional approach to health, showed substantial improvements in all categories over the last one, and we can attribute these improvements to nothing but the asparagus drink. As a biochemist, I have made an extensive study of all aspects of cancer, and all of the proposed cures. As a result, I am convinced that asparagus fits in better with the latest theories about cancer.

Asparagus contains a good supply of protein called histones, which are believed to be active in controlling cell growth. For that reason, I believe asparagus can be said to contain a substance that I call cell growth normalizer. That accounts for its action on cancer and in acting as a general body tonic. In any event, regardless of theory, asparagus used as we suggest, is a harmless substance. The FDA cannot prevent you from using it and it may do you much good. It has been reported by the US National Cancer Institute, that asparagus is the highest tested food containing glutathione, which is considered one of the body's most potent anticarcinogens and antioxidants.

Please spread the news. The most unselfish act one can ever do is paying forward all the kindness one has received, even to the most undeserved person.