Ung nước da tươi khi v thăm quê nhà

 

Nói chung ch nên s dng các loi nước gii khát có ngun gc rơ ràng. Nếu ung da tươi th́ chn trái vn c̣n nguyên vn ch cht ra lúc có khách đến mua, chưa b gt b lp v bên ngoài. Khi phát hin nước da có mùi l th́ tuyt đi không s dng, đc bit đi vi tr em v́ h tiêu hóa c̣n yếu.

Lư do là v́ da sau khi gt b lp v bên ngoài mà mun gi không b vàng và tươi được hàng tun, người bán phi ngâm chúng vào mt loi dung dch hóa cht (không có tên hóa hc) thường được gi là cht ty trng. Mt lượng hóa cht dng bt được gi là cht ty trng (2 mung nh cafe) pha vi chng 10 lít nước lnh s cho mt dung dch đ dùng đ ngâm khong 30 trái da đă được ct b lp v bên ngoài. khong 15 phút là phi vt ra v́ đ lâu hơn, hóa cht s ngm nhiu vào bên trong nên khi ung s cm nhn được mùi hôi khó chu; nếu ngâm hơn 6 tiếng s không th ung được v́ quá hôi. Sau khi ngâm vt ra đ khong 2 ngày mà không bán được da s tr li màu vàng, khi đó li tiếp tc b vào thùng hóa cht ngâm khong 15 phút na ri vt ra, c như vy da s tươi được khong 2 tun.

Cht ty trng trên thường có xut x t Trung Quc nên thành phn hóa hc rt phc tp, bao gm nhiu loi nguy hi. V́ vy, khi loi hóa cht này đi vào cơ th dù s lượng nhiu hay ít đu có nh hưởng nht đnh đến sc khe người s dng. Nếu là hóa cht có đc t cao th́ nhiu nguy cơ gây ra ng đc thc phm, nôn ói, chóng mt, bnh tiêu chy… S dng lâu dài s là mt trong nhng nguyên nhân gây ra bnh ung thư v́ cht đc tích t trong cơ th.