Cch chin đậu hủ non dn

 

 Mua loại đậu mềm tại chợ 99 hay chợ Đại hn, sắt miếng theo hnh hộp

(3X2X2cm) sau đ bỏ đậu v ngăn đ, khỏang 15 pht sau lấy ra chin, bn ngoi sẽ dn v bn trong sẽ mềm

st