Công dụng của mật ong

 

Đ du cơn đau c hng: quy nước nóng vi mt o­ng và na trái chanh ri ung.

Nếu cm thy mt mi và yếu sc, th́ th ung mt mung mt o­ng đ có năng lượng do các đường fructose và glucose d dàng hp th vào máu.

Mt o­ng h tr sc khe tng quát và làm khe người. Hàng ngày có th dùng mt o­ng bng cách thêm vào thc ung, trét vào bánh hay ăn không.

Mi bui sáng ung mt ly nước nóng pha mt o­ng và chanh s làm sch cơ th và giúp cơ th mnh thêm.

Trước khi đi tp th dc th thao, dùng mt mung mt o­ng đ cung cp năng lượng cho cơ th.

Ho và cm: Mt o­ng được s dng rng răi như mt liu thuc cho các chng cm, ho, đau c hng. V đau c hng, dùng mt o­ng mt ḿnh hay súc hng bng hn hp cha 2 mung mt o­ng, 4 mung gim cider và mt ít mui. V ho và cm, ung nước nóng pha vi chanh và mt o­ng s làm du các triu chng. Thêm mt ít du eucalyptus hay gng s bt nght mũi và d ng.

Đt da và try da: mt o­ng có tính sát trùng có th giúp gi sch vết đt, vết try da khi b nhim trùng.

Mt loi mt o­ng New Zealand được t́m thy có tính cht sát trùng nhiu hơn các loi mt o­ng khác, đó là mt o­ng Manuka. Ngoài vic được dùng đ tr bnh nhim trùng ngoài da, loét, bng, mt o­ng này c̣n đang được nghiên cu cho tr liu loét bao t.

Tr bnh tiêu hóa: Người La Mă là người đu tiên s dng mt o­ng làm thuc nhun trường nh. Điu ngc nhiên là mt o­ng c̣n dùng đ cha bnh tiêu chy. Người ta cho rng mt o­ng giúp cơ th tiêu dit vài loi vi trùng trong rut.