Nội QuyBan Chấp HànhTài Chánh

 

Nội Quy

 

Nhiệm K 2017 - 2027

Hội Trưởng (2019-20)

Nguyễn T. Ngọc Nhung

nhungnathalie@yahoo.com

Thủ Quỹ (2019-20)

Nguyễn Ngọc Sơn snnguyen56@yahoo.com

Thành Viên BCH

Vũ T. Băng Tâm

vubtam@yahoo.com

Thành Viên BCH

Phạm Bích Ngà

ngapham18@hotmail.com

Thành Viên BCH

Phạm Xuân Đồng

dongthuy9@yahoo.com

Thành Viên BCH Nguyễn Thị Hằng hangnguyen58@yahoo.com
Thành Viên BCH Phạm Minh Tâm tammypham09@yahoo.com
Thành Viên BCH Lê Quang Nguyên win_le@yahoo.com
Thành Viên BCH Lê Khắc Phương Tú tructulqty@gmail.com
Thành Viên BCH Nguyễn Thụy Quyền nguyen_quyen@sbcglobal.net

Thành Viên BCH

Huỳnh Nguyệt Tâm

tamalajean@yahoo.com

Thành Viên BCH Lưu Thúy thuy_luu@yahoo.com

 

 

 

 

Nhiệm K 2013 - 2017

Hội Trưởng:

Nguyễn Thị Hằng

hangnguyen58@yahoo.com

Hội Phó:

Phạm Minh Tâm

tammypham09@yahoo.com

Hội Phó:

Phạm Xuân Đồng

dongthuy9@yahoo.com

Tổng Thư Kư:

Nguyễn Đăng Khoa

khoadangnguyen@gmail.com

Thủ Quỹ:

Huỳnh Nguyệt Tâm

tamalajean@yahoo.com

 

 

 

 

Nhiệm K 2009 - 2011

Hội Trưởng:

Nguyễn Thụy Quyền

nguyen_quyen@sbcglobal.net

Hội Phó:

Lê Quang Tuyến

tuyen_qle@yahoo.com

Hội Phó:

Bạch T. Lư

lpp6000@yahoo.com

Tổng Thư Kư:

Lê Quang Nguyên

win_le@yahoo.com

Thủ Quỹ:

Lê Văn Lộc

locle77064@yahoo.com

 

 

Chào Mừng BCH III

 

 

 

 

Nhiệm K 2007 - 2009

Hội Trưởng:

Vũ T. Băng Tâm

vubtam@yahoo.com

Hội Phó:

Nguyễn Ngọc Châu

nguyenchau11@yahoo.com

Hội Phó:

Nguyễn Ngọc Hà

hallindanguyen@sbcglobal.net

Tổng Thư Kư:

Nguyễn Đăng Khoa

khoadnguyen@comcast.net

Thủ Quỹ:

Tạ Kim Nhạn

kimvo888@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

Nhiệm K 2005 - 2007

Hội Trưởng:

Nguyễn Ngọc Sơn

snnguyen56@yahoo.com

Hội Phó:

Lưu Thúy

thuy_luu@yahoo.com

Hội Phó:

Nguyễn Thị Hằng

hangnguyen58@yahoo.com

Tổng Thư Kư:

Nguyễn Văn Khôi

khoinguyen76@sbcglobal.net

Thủ Quỹ:

Tạ Kim Nhạn

kimvo888@yahoo.com

       

 

 

 

Questions / Comments: email to trungthu@trungthu.us
Last updated: 12/13/19