Nội QuyBan Chấp HànhTài Chánh

 

Nội Quy

 

 

Nhiệm K 2013 - 2015

Hội Trưởng:

Nguyễn Thị Hằng

hangnguyen58@yahoo.com

Hội Phó:

Phạm Minh Tâm

tammypham09@yahoo.com

Hội Phó:

Phạm Xuân Đồng

dongthuy9@yahoo.com

Tổng Thư Kư:

Nguyễn Đăng Khoa

khoadangnguyen@gmail.com

Thủ Quỹ:

Huỳnh Nguyệt Tâm

tamalajean@yahoo.com

 

 

 

 

Nhiệm K 2009 - 2011

Hội Trưởng:

Nguyễn Thụy Quyền

nguyen_quyen@sbcglobal.net

Hội Phó:

Lê Quang Tuyến

tuyen_qle@yahoo.com

Hội Phó:

Bạch T. Lư

lpp6000@yahoo.com

Tổng Thư Kư:

Lê Quang Nguyên

win_le@yahoo.com

Thủ Quỹ:

Lê Văn Lộc

locle77064@yahoo.com

 

 

Chào Mừng BCH III

 

 

 

 

Nhiệm K 2007 - 2009

Hội Trưởng:

Vũ T. Băng Tâm

vubtam@yahoo.com

Hội Phó:

Nguyễn Ngọc Châu

nguyenchau11@yahoo.com

Hội Phó:

Nguyễn Ngọc Hà

hallindanguyen@sbcglobal.net

Tổng Thư Kư:

Nguyễn Đăng Khoa

khoadnguyen@comcast.net

Thủ Quỹ:

Tạ Kim Nhạn

kimvo888@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

Nhiệm K 2005 - 2007

Hội Trưởng:

Nguyễn Ngọc Sơn

snnguyen56@yahoo.com

Hội Phó:

Lưu Thúy

thuy_luu@yahoo.com

Hội Phó:

Nguyễn Thị Hằng

hangnguyen58@yahoo.com

Tổng Thư Kư:

Nguyễn Văn Khôi

khoinguyen76@sbcglobal.net

Thủ Quỹ:

Tạ Kim Nhạn

kimvo888@yahoo.com

       

 

 

 

Questions / Comments: email to trungthu@trungthu.us
Last updated: 09/15/13