Nội QuyBan Chấp HànhTài Chánh

Nội Quy

MỤC I: TÔN CHỈ

 • Giúp đỡ các cựu giáo sư và học sinh trường trung tiểu học Trung Thu.
 • Hội nhập sinh hoạt cộng đồng, giúp đỡ xây dựng xă hôị và thế hệ tương lai.
 • Những hoạt động của Hôị sẽ không mang tính cách chính trị, tôn giáo, đảng phái.
 • Hôị viên không được lợi dụng danh nghĩa Hội hay những hoạt động của Hội vào những mục đích thương mại cá nhân, cũng như vào các mục đích chính trị mà có thể phương hại đến các thân hữu Trung Thu

MỤC II: MỤC ĐÍCH 

 • Làm giàu đời sống tinh thần của Thầy Cô và học sinh Trung Thu.
 • Tri ân công ơn dạy dỗ của Thầy Cô.
 • T́m kiếm bạn học cũ, làm quen bạn mới.
 • Duy tŕ sự liên lạc giữa những hội viên qua trang web và diễn đàn.
 • Bảo tồn và phát triển văn hóa Việt Nam.

MỤC III: HỘI VIÊN

 • Điều 1 : Hội Viên
  • Hội Viên : cựu học sinh trường trung tiểu học Trung Thu Sài G̣n, Việt Nam.
  • Hội Viên Danh Dự :
   - Cựu giáo sư trường trung tiểu học Trung Thu Sài G̣n, Việt Nam.
   - Vợ hoặc chồng của cựu giáo sư trường trung tiểu học Trung Thu Sài G̣n, Việt Nam.
  • Hội Viên thân hữu :
   - Vợ hoặc chồng của Hội Viên.
   - Bạn của Hội Viên, được sự giới thiệu của 3 hội viên và được sự chấp thuận của đa số trong Ban  Chấp Hành
 • Điều 2 : Niên Liễm
  • Niên Liễm đóng góp do ḷng tự nguyện, không bắt buộc.
  • Tháng 10 năm 2005, niên liễm được ấn định 20 USD hàng năm.
 • Điều 3 : Quyền Lợi Hội Viên
  • Hội Viên có quyền lợi và nghĩa vụ ngang nhau.
  • Hội Viên được quyền tham dự các cuộc họp của Hội.
  • Hội Viên được giữ các chức vụ nếu được đề cử hay ứng cử.
  • Hội Viên Danh Dự và Hội Viên Thân Hữu có thể tham gia các sinh hoạt của Hội, nhưng không được tham gia vào việc bầu cử cũng như giữ các chức vụ trong Hội.
 • Điều 4 : Băi Bỏ Tư Cách Hội Viên
  • Hội Viên nào không theo Điều Lệ của Hội sẽ bị tước bỏ tư cách Hội Viên.
  • Việc băi bỏ tư cách Hội Viên phải được biểu quyết với 75% phiếu bầu.

MỤC IV: BAN CHẤP HÀNH

 

Ban Chấp Hành gồm có Hội Trưởng, Hội Phó Nội Vụ, Hội Phó Ngoại Vụ , Thủ Quỹ, và Tổng Thư Kư.

 

Tuy nhiên thời gian của mỗi nhiệm kỳ và số thành viên trong BCH cũng như vai tṛ của các thành viên này có thể được thay đổi khi cần thiết.

 • Điều 1 : Vai Tṛ và Nhiệm Vụ.
  • Điều hành các hoạt động của Hội theo muc đích và tôn chỉ ghi trong Bản Điều Lệ.
  • Báo cáo các hoạt động của Hội qua các bản tin có tính cách định kỳ.
  • Cân nhắc và chấp thuận các chi tiêu của Hội.
  • Giải quyết các tranh chấp trong Hội.
 • Điều 2 : Nhiệm Kỳ của Ban Chấp Hành.
  • Nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành là 2 năm.
  • Việc bầu cử Ban Chấp Hành được thực hiện 3 tháng trước ngày Đại Hội năm lẻ, và không trễ hơn tháng 9.
  • Ban Chấp Hành cũ có trách nhiệm chuyển giao sổ sách, quỹ cho Ban Chấp Hành mới.
 • Điều 3: Họp Ban Chấp Hành
  • Những phiên họp của Ban Chấp Hành được đề nghị bởi Hội Trưởng hoặc bởi 2 thành viên của Ban Chấp Hành.
  • Mọi quyết định của Ban Chấp Hành phải được thông qua bởi đa số các thành viên của Ban Chấp Hành.
 • Điều 4 : Khiếm Khuyết trong Ban Chấp Hành.
  • Những chức vụ khiếm khuyết trong Ban Chấp Hành sẽ được bầu lại bởi Hội Viên trong ṿng 15 ngày.
  • Những thành viên c̣n lại của Ban Chấp Hành được quyền đề cử thành viên mới và chỉ định ban bầu cử
  • Tất cả Hội Viên đóng niên liễm được quyền ứng cử.
 • Điều 5 : Băi Nhiệm Ban Chấp Hành.
  • 20% Hội Viên có quyền triệu tập phiên họp để băi nhiệm Ban Chấp Hành.
  • Việc bầu cử để băi nhiệm Ban Chấp Hành được thực hiện trong ṿng 15 ngày.
  • Ban Chấp Hành bị băi nhiệm với 75% phiếu bầu.
  • Ban bầu cử thực hiện việc bầu Ban Chấp Hành mới trong ṿng 30 ngày.

MỤC V: HỘI HỌP

 • Điều 1: Đại Hội
  • Đại Hội  được tổ chức 2 năm một lần.
  • Ban Chấp Hành chỉ định một tiểu ban để nghiên cứu , cân nhắc địa điểm tổ chức Đại Hội. Ban này sẽ thông báo địa điểm và thời gian tổ chức cho tất cả Hội viên để biểu quyết ít nhất là 1 năm trước Đại Hội.
  • Ban Chấp Hành chỉ định một Ban Tổ Chức để đảm nhiệm việc tổ chức Đại Hội.
 • Điều 2: Họp bất thường
  • Những phiên họp bất thường được yêu cầu bởi Ban Chấp Hành hoặc bởi Hội Trưởng hoặc bởi 10% trong tất cả Hội viên.
  • Ban Chấp Hành sẽ chỉ định 1 điều hợp viên cho phiên họp bất thường.
  • Một cuộc bầu cử, nếu được chỉ định, sẽ được triệu tập trong ṿng 30 ngày . Thời gian bầu cử được thực hiện trong ṿng 1 tuần lễ.

MỤC VI: NHIỆM VỤ CỦA BAN CHẤP HÀNH

 • Điều 1 : Hội Trưởng
  • Điều hành, hướng dẫn mọi sinh hoạt của Hội.
  • Đại diện Hội trong việc liên lạc với các hội đoàn khác.
  • Báo cáo t́nh trạng hoạt động của Hội trong buổi Đại Hội.
 • Điều 2 : Hội Phó Nội Vụ
  • Hỗ trợ Hội Trưởng trong việc điều hành Hội.
  • Thay thế Hội Trưởng trong các buổi họp nếu Hội Trưởng vắng mặt.
  • Liên lạc, t́m hiểu các nguyện vọng của Hội viên.
 • Điều 3 : Hội Phó Ngoại Vụ
  • Hỗ trợ Hội Trưởng trong việc điều hành Hội
  • Thay thế Hội trưởng trong việc liên lạc với các hội đoàn khác nếu Hội trưởng vắng mặt.
  • Liên lạc với quư Thầy Cô.
 • Điều 4 : Tổng Thư Kư
  • Quản lư sổ sách của Hội, danh sách Hội viên và liên lạc với những cơ quan cần thiết.
  • Hỗ trợ Hội trưởng trong việc điều hợp diễn đàn thảo luận
  • Hỗ trợ webmaster trong việc duy tri và phát triển trang web.
 • Điều 5 : Thủ Quỹ
  • Quản trị những vấn đề tài chánh của Hội , quản lư các trương mục ngân hàng, kư ngân phiếu cho Hội.
  • Quản lư sổ sách chi thu , báo cáo t́nh trạng tài chánh khi Ban Chấp Hành yêu cầu.
  • Viết bản báo cáo tài chánh mỗi 6 tháng cho Ban Chấp Hành và Hội viên.
 • Điều 6 : Chi tiêu
  • Ban Chấp Hành được phép quyết định các chi tiêu của Hội duới 200 USD . Các chi tiêu trên mức ấn định phải được sự đồng ư của đa số Hội viên.
  • Ban Chấp Hành xem xét và thông qua các đề nghị của Hội viên về việc chi tiêu
  • Mọi chi tiêu cho các hoạt động của Hội được ủy quyền cho Thủ Quỹ và Hội Trưởng cùng thi hành
 • Điều 7 : Hợp Đồng
  • Tất cả những hợp đồng nhân danh Hội phải được sự chấp thuận của Ban Chấp Hành và phải có chữ kư Hội Trưởng hoặc Thủ Quỹ

MỤC VII: TIỂU BAN

 • Ban Chấp Hành có thể thành lập, giải tán các tiểu ban, tùy theo nhu cầu.
 • Các tiểu Ban được thành lập nhằm mục đích hỗ trợ cho những hoạt động của Hội. Các tiểu Ban này phải phù hợp với điều lệ của Hội
  • Điều 1 : Ban Bầu Cử
   • Được thành lập khi có những đề tài cần trưng cầu ư kiến bằng hinh thức bỏ phiếu và được giải tán sau khi có kết quả.
   • Liên lạc, vận động các hội viên tham gia bầu cử.
  • Điều 2 : Ban Thông Tin
   • Phụ trách trang web của Hội.
   • Phổ biến tin tức, thông báo theo yêu cầu của Ban Chấp Hành.
  • Điều 3 : Ban Báo Chi
   • Phụ trách trang báo chí trên website của Hội
   • Duyệt xét bài vở trên báo để tránh vi phạm Điều Lệ Hội.
   • Phụ trách phát hành Đặc San khi có nhu cầu.

MỤC VIII: TU CHÍNH

 • Việc tu chính Điều Lệ được đưa ra thảo luận khi có 10% hội viên yêu cầu.
 • Đề tài tu chinh được thảo luận và biểu quyết bởi Hội viên trong ṿng 30 ngày
 • Đề tài tu chinh cần 75% phiếu thuận để được thông qua và có hiệu lực tức khắc

MỤC IX: GIẢI TÁN

 • Việc giải tán Hội được đưa ra bàn thảo theo yêu cầu của 20% Hội viên.
 • Hội được giải tán với 75% phiếu bầu.
 • Sau khi trang trải chi phí, tài sản Hội được tặng cho các cơ quan thiện nguyện.

 

Questions / Comments: email to trungthu@trungthu.us
Last updated: 01/07/18