Tin Vắn TTSưu TầmT́m Bạn
 

Trang 1

  • T́m Bạn:  Tạ Thái Dương

Hoàn tất 2/2006. Chúc mừng Thạnh & Dương gặp lại nhau.

  • T́m Bạn:   Lâm thị Hồng Huệ (Lớp 11, niên khóa 74-75) và Cao Thị Xuân Tùng (Lớp 11A6, niên khóa 74-75

Hoàn tất. Chúc mừng Xuân Tùng & Hồng Huệ gặp lại nhau.

  • T́m Bạn: Nguyễn Anh Dũng, Trần Thị Lài, Nguyễn Thị Trông, Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Văn Hùng, Hồ Thu Lan (Lớp Nhất, Niên Khoá 61-62).

    Anh Nguyễn Ngọc Cơ muốn t́m lại các bạn Dũng, Lài, Trông, Kim Chi, Hoàng, Hùng, và Thu Lan.  Nếu ai biết tin tức, xin liên lac với anh Cơ (714-228-9021, snnguyen56@yahoo.com).

 

  • T́m Bạn Trần Thị Thu Hương (Bảng Xanh Nht), bit danh "Trm Hương".    

Lê Khắc Phương Tú muốn t́m lại bạn cũ là Trần Thị Thu Hương (Bảng Xanh Nhạt).  Nếu ai biết tin tức, xin liên lac với Phương Tú (tructuqt@yahoo.com).

 

  • T́m Bạn Nguyễn Xuân Thị Minh Xuyến (Bảng Xanh Nht) & Phan Th Ngọc Phượng (Bảng Vàng).   

Chúc mừng chi Minh Xuyến & chịPhạm Bich Ngà gặp lai.  Ai biết tin tức chi Ngọc Phượng (nhà ở đường Gia Long trước 1975), xin liên lạc chị Bich Ngà (ngapham18@yahoo.com).

  • T́m Bạn:  Trần Thị Phỉ, niên khóa 74-75 học lớp 11AA4 (tức A6 cũ).   

Ph có tham gia ban Văn Nghệ trường và ban Văn Công Đuốc Việt. Người nhà Phỉ cho tin hiện đang ở Cali.
Xin Phỉ liên hệ
huenguyen57@yahoo.com hoặc duongtthai@yahoo.com. Các bạn A6 rất mong tin.

 

 

 

 

 

Questions / Comments: email to trungthu@trungthu.us
Last updated: 02/10/13