FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

Ban Tổ Chức

 

- Trửơng Ban Tổ Chức

Phạm Minh Tâm

- Phó Ban Tổ Chức

Trần  Bích Nga

 

Nguyễn Đăng Khoa

- Văn Nghệ

Nguyễn Ngọc Nhung (BX)

- Liên Lạc & Vận Động

Trần Q. Hiển

 

Trần  T. Thanh Thủy

 

Cao Xuân Tùng

 

Nguyễn T. Hằng

 

Lê Quang Tuyến

 

Dưong Thu Trang

 

Chung Phưong Trang

- Trang Trí

Bạch T. Liễu

 

Lê Văn Lộc

- Kỹ Thuật

Lê Nhân Từ

 

Nguyễn Ngọc Sơn

- Thủ Quỹ

Nguyễn Văn Khôi

- Chụp Hình

Nguyễn Bích Vy

 

 

 

 

Copyright 2009 © Trung Thu. All rights reserved.