Nội QuyBan Chấp HànhTài Chánh

 

Nội Quy

 

Báo Cáo Tài Chánh

 

 

 

Ngân Quỹ - Ngày 1 Tháng 5, 2012 :

 

$1297.46

(Link: Báo Cáo Tài Chánh Cũ)

 

 

     

- Thu - 

 

 

 

 

 

- Niên Liễm (Trần Mỹ Dung)

 

$30.00

 

 

 

     

Tổng Cộng Thu

 

$30.00

 

 

 

- Chi -

 

 

     

- HN2012 Picnic

 

- $100.00

- Ṿng hoa (Thầy Trịnh Quốc Thông)

 

- $250.00

- TT.us Web Server fee

 

- $107.82

- Ṿng hoa (Thầy Trương Hữu Lang)

 

- $100.00

- Ṿng hoa (Ba của bạn Trần Bích Hảo)

 

- $150.00

 

 

 

     

 

 

 

Tổng Cộng Chi

 

- $707.82

     

Ngân Quỹ - Hiện Tại:

 

$619.64

 

 

 
 

 

Huỳnh Nguyệt Tâm

 

 

Thủ Quỹ

 

 

 

 

Questions / Comments: email to trungthu@trungthu.us
Last updated: 11/14/17